اطلاعات دانشجو
نام پدر: حسن
جنسیت: زن
گروه: تاریخ وباستان شناسی تاریخ وتمدن ملل اسلامی
رشته: تاریخ گرایش ایران باستان
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 90/11/16
سیستم آموزشی: تمام وقت