اطلاعات دانشجو

سیروس حمیدی

جنسیت: مرد
گروه: علوم انسانی تربیت‏بدنى و علوم ورزشی
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 92/11/08
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: , پونه مختاري
استاد مشاور: , , علي زارعي
عنوان پایان نامه: ارتباط هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل
Thesis Title: Relationship between emotional intelligence and jab stress in the Department of sports and youth in ardebil
چکیده پایان نامه: هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. نمونه آماري شامل 160 نفر از كاركنان شاغل در اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در سال 1392 انتخاب گرديدند. كه با جامعه آماري برابر مي باشد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هوش هيجاني سيبريا شرينگ (1999)، با هنجار ايراني و پرسشنامه استرس شغلي فيليپ رايس (1992) استفاده شد. سپس داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد، بين هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان همبستگي منفي و معني داري (470/0r=- ) وجود دارد. در بين مولفه هاي هوش هيجاني، بين خودآگاهي و استرس شغلي ارتباط معني داري وجود ندارد. ولي در بين مولفه هاي همدلي، خودانگيختگي، خودكنترلي، و مهارتهاي اجتماعي با استرس شغلي كاركنان ارتباط قوي و معني داري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون پژوهش نشان داد كه هوش هيجاني 1/24 درصد از واريانس استرس شغلي را، پيش بيني مي كند.
Thesis Abstract: The present study investigates the relationship between emotional intelligence and job stress Sports Department and youth of Ardabil Province. The research method was descriptive correlational. The sample consisted of 160 employees working in the Department of Sports and youth of Ardabil were ed in 1392. Which is equivalent to the population. Data used the questionnaires EQ Sybrya Shrink (1999), the norm of occupational stress questionnaire Iranian and Philip Rice (1992). The data obtained using Pearson's correlation coefficient and regression analysis. The results showed a significant relationship between emotional intelligence and job stress negatively and significantly (r=-0/470) there. Among the components of emotional intelligence, there is no significant relationship between self-awareness and stress. But among the components of empathy, spontaneity, self-control, and social skills and there is a meanhng ful correlation with job stress. Regression analysis showed that emotional. Intelligence 24/1 of the variance in job stress, predicts