اطلاعات دانشجو

بهناز گودرزیان

جنسیت: زن
گروه: علوم انسانی تربیت‏بدنى و علوم ورزشی
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 92/10/04
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: محمد رضا اسمعیلی Fa En , ,
استاد مشاور: فرشاد تجاری Fa En , ,
عنوان پایان نامه: ارزشیابی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) با استفاده از مدل سیپ بود
Thesis Title: Evaluated Faculty of Physical Education Azad University (Central Tehran Branch) with using CIIP model
چکیده پایان نامه: tهدف از پژوهش حاضر ارزشیابی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) بر اساس مدل سیپ می باشد.این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بر اساس هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز) در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه آماری تحقیق شامل 3مدیر گروه, 23 اعضای هیئت علمی,304دانشجویان و4 دانش آموخته که با استفاده از جدول مورگان و بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.برای دستیابی به اهداف پژوهش از 4 پرسشنامه محقق ساخته اعضای هیئت علمی,مدیرگروه,دانشجویان و دانش¬آموختگان استفاده شد.پایایی پرسشنامه ها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب94/0, 87/0, 89/0 و 91/0 تایید گردید.دادهای گردآوری شده از طریق آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزارspssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل درونداد و فرآیندی(هیئت علمی,دانشجو,مدیرگروه) دانشکده تربیت بدنی در سطح نسبتا مطلوب و عامل برونداد در سطح مطلوب قرار دارد.
Thesis Abstract: The purpose of this study is evaluated Faculty of Physical Education Azad University (Central Tehran Branch) with using CIIP model. The research method in this study was descriptive - survey. The study sample consisted of all teachers and students of the Faculty of Physical Education University (Central Tehran Branch) in the second semester of the academic year 91-92. Sample included 23 faculty and 3 lecturers in the Department that due to limitations, the total number enrolled. 1458 students were randomly ed according to Morgan 304. In addition to a more comprehensive study, n = 4 purposefully ed school graduates. Instruments included four questionnaires to students, faculty, alumni director and the validity and were approved in similar studies. The analysis was done using descriptive statistics. 7 factors and 18 small form factors of 87 indicators for the evaluation of three parts: input, process and output Faculty of Physical Education University were used. University School of Physical Education in the total input process with a mean of 3.23 with a mean of 3.46 and a relatively favorable outcome with a mean of 3.80 was ideal.