اطلاعات دانشجو

علیرضا صفرعلیزاده

جنسیت: مرد
گروه: علوم انسانی تربیت‏بدنى و علوم ورزشی
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 92/06/17
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: , محمد رضا اسمعیلی
استاد مشاور: , , زینت نیک آئین
عنوان پایان نامه: تدوین برنامه استراتژیک درس تربيت بدني مقطع متوسطه شهر تهران
Thesis Title: Strategic Planning physical Education in Tehran Secondary schools
چکیده پایان نامه: هدف از انجام این تحقیق وپژوهش، طرّاحی برنامه استراتژیک درس تربيت بدني در مدارس متوسطه شهر تهران می باشد.. برای گردآوری اطّلاعات جلسات شورای راهبردی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظرسنجی شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های عوامل درونی و بیرونی و فرم های تعیین موضوعات استراتژیک استفاده شد. بدین منظور279 نفر از ذینفعان شامل 73نفر از کارشناسان تربیت بدنی و معاونين پرورشي و مديران مناطق و 206 نفر از معلمين تربيت بدني مدارس متوسطه شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد كه 200 نفر پاسخ پرسشنامه را ارسال نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل SWOT استفاده شد. در نهایت، بر اساس مدل انتخابی و تحلیل های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک مدارس متوسطه شهر تهران اقدام شد و موضوعات استراتژیک آن شامل بیانیه ی رسالت، بیانیه ی چشم انداز، ارزش های محوری، حوزه های کلیدی عملکرد، اهداف بلند مدّت، موقعیت استراتژیک،مورد بررسي قرارگرفت. از مهمترین نتایج به دست آمده قرارگیری اجراي صحيح درس تربيت بدني در مدارس متوسطه شهر تهران در موقعیّت استراتژیک WT بود در این حالت که بدترین حالت ممکن نیز می باشد لذا ضروری است تدابیر لازم به منظور به حداقل رسانیدن جنبه های آسیب پذیر و نقاط ضعف سازمان و تهدیدها و تنگناهای بیرونی اتخاذ گردد.
Thesis Abstract: The purpose of this research was to study and design strategic plan of physical Education in high schools. To gather data, document analyzing, relevant literature review, surveys and strategic meetings were used. Surveys of internal and external factors questionnaire and other strategic determining forms were used. For this purpose 520 person including 73physical education experts,managers and coaches of physical Education in high schools, 206 parents and 237 students were ed and surveyed. For analyzing Data , descriptive statistics , Friedman test , internal and External factor matrixes and SWOT analyzing were used.Findings showed that the current situation of physical Education in high schools are faced with 10 strengths and 13 weaknesses, 13 opportunities and 13 threats. Finally, based on modeling and strategic analysis, strategic plans were designed and its strategic issueswere determined including mission statements, vision statements, core values, key areas of performance, long-term objectives, strategic situation and strategies. The most important outcome was that physical Education in high schools are located in WT strategic position.in this case which is the worst state, the organization needs to be boost or be liquidated or be merged in another organization by a restructuring and reassessment.It is therefore necessary to reduce and minimize the weaknesses and threats and vulnerable areas and outside bottlenecks.