اطلاعات دانشجو
نام پدر: نصرالله
جنسیت: زن
گروه: مدیریت کارآفرینی
رشته: مدیریت كارآفرینی - كسب وكارجدید
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 92/11/30
سیستم آموزشی: تمام وقت