اطلاعات دانشجو

سعید مختاریان زواره

جنسیت: مرد
گروه: ارتباطات
رشته: علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 94/05/07
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: اکبر نصرالهی کاسمانی Fa En , ,
استاد مشاور: صدیقه ببران Fa En , ,
عنوان پایان نامه: بررسی میزان و چگونگی پوشش خبري اقوام ایرانی در اخبار سيما (13:00شبکه¬خبر،20:30 شبکه دوم و 21:00شبکه اول سیما)
Thesis Title: The Quantity and Manner of Coverage of Iranian Folks’ News in Different Broadcasters (21:00 P.M Channel One, 20:30 P.M Channel Two and 13:00 P.M News Channel)
چکیده پایان نامه: پژوهش حاضر به عنوان "میزان و نحوه پوشش اخبار اقوام ايراني در بخش‌هاي خبري (21:00شبکه اول، 20:30 شبكه دو و 13:00 شبكه خبر)" به روش تحلیل محتوا مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق كل اخبار پخش شده 6 شش ماهه نخست 1393( اول فروردين تا پايان شهريور) و شیوه نمونه¬گیری آن تمام شماری بود. برخی از مهمترین یافته¬های پژوهش؛ سهم کمتر از 3 درصدی اخبار قومیتها در سه بخش خبری ، قرار نگرفتن اخبار قومیت¬ها در اولویت های نخست بویژه در بخش پرونده‌های خبری و بهره¬ نگرفتن از قالب‌هاي متنوع خبری را نشان داد. بخش‌های خبری مورد بررسی در بازه زمانی ارزش¬های خبری «دربرگیری شهرت تازگی» و «مجاورت برخورد» بیشترین استفاده را در خصوص اخبار اقوام داشتند. رویکرد هر سه بخش خبری مورد بررسی، انعکاس نقاط مشترك در هويت ملي و جنبه‌هاي وحدت آفرين خبرها توجه داشت. همچنین يافته‌هاي تحقيق نشان داد در هر سه بخش خبري از نام اقوام ايراني در بخش‌هاي خبري استفاده نمي‌شود و سیاست بخش¬های خبری استفاده از نام اقوام مختلف در قالب سرزمین ایران بود. درخصوص نشانگاه خبرهای اقوام در بخش¬های خبری مورد بررسی نیز نشان داد که توجه بخش¬های خبری بیشتر بر «جغرافیای اقوام» و «مردم» به عنوان نشانگاه اخبار مربوط به آنها بوده است و بخش خبری 20:30 شبکه دو بیشتر سعی در انعکاس اخبار اقوام در قالب هویت ملی و ایرانی¬ـ اسلامی داشت. در مجموع یافته¬های تحقیق همچنین نشان داد كه خبرهای مربوط به اقوام در هدلاین اخبار بخش‌هاي خبري جایگاهی ندارند و بطور كلي ميزان و نحوه انعکاس اخبار اقوام در بخش¬های خبري (21:00 شبكه اول، 20:30 شبکه دوم و 13:00 شبکه خبر) در بازة مورد بررسي (از اول فروردين تا پايان شهريور93) بیشتر ماموریت خود را بدون در نظر داشتن مولفه¬های قومیتی اقوام ایرانی براساس راهبرد ایرانی‌ـ اسلامی و در قالب هویت ملی برنامه¬ریزی¬کرده¬اند .
Thesis Abstract: The current research titled is done by the use of content analysis method. Statistical population of this research is the whole broadcasted news in the first six months of 1393 ( Farvardin to the end of Shahrivar) and the sampling approach is whole counting. Some of the most important findings of this research are lack of variety in the forms of news and the fact that folks’ news has a share of less than three percent in these broadcasters and it is not among the first priorities of news. The examined parts of news in this period are mainly about “inclusion, fame, freshness” and “near ness and clash”. All these three parts of news try to reflect the common factors of national identity and unity-creating aspects of news. Additionally the results show that in these broadcasters instead of names of different folks Iran has been used as an umbrella term. The results also indicate that “geographical features of folks” and “the people” are the two signs that these broadcasters use to show that they are covering folks’ news. The main focus of 20:30 news of channel two is also on reflection of folks’ news in a national, Iranian-Islamic mold of identity. In sum, this research shows that folks’ news has no place in the headlines of the broadcasters and the quantity and manner of folks’ news coverage in these three broadcasters (21:00 P.M Channel One, 20:30 P.M Channel Two and 13:00 P.M News Channel) during the mentioned period ( Farvardin to the end of Shahrivar) are based not on the features of Iranian folks but on an Iranian-Islamic and national mold.