اطلاعات دانشجو

مسعود اسعدی

جنسیت: مرد
گروه: ارتباطات
رشته: علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 94/11/12
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: محمد رضا رسولی, ,
استاد مشاور: علی گرانمایه پور Fa En , ,
عنوان پایان نامه: میزان انطباق تبلیغات مجلات خانوادگی (زندگی ایده آل – خانواده سبز – سیب سبز و خانواده) با قوانین و مقررات تبلیغات کشور
Thesis Title: The Coincidence Rate of family magazines advertisements with the Advertising rules and regulations of islamic republic
چکیده پایان نامه: چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف آگاهی از میزان انطباق آگهی های مندرج در مجلات خانوادگی با قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور انجام شده. انتخاب مجلات برای بررسی به این دلیل است که به طور کلی این رسانه چاپی به دلیل شرایط و مشخصه های منحصر بفرد خود، از سوی مخاطبان خاص خود (خانم های خانه دار) همواره مورد توجه جدی بوده است و به همین دلیل سفارش دهندگان آگهی (بخصوص صاحبان برخی از کالا و خدمات خاص) از این رسانه برای تبلیغ کالای خود استفاده می کنند. با این شرایط، قوانین و مقررات تبلیغات کشور که برگرفته از اصول و موازین مطرح شده در چارچوب مفهومی پژوهش هستند و عبارتند از؛ اصول اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و حقوقی (قانونی)؛ به حکم ماده 19 قانون مطبوعات، مبنای اصلی و قانونی در پذیرش و انتشار آگهی ها توسط مجلات تعیین شده اند. بر این اساس سئوالی که ابتدا به ذهن خطور می کند این است که به چه میزان مجلات خانوادگی در پذیرش و انتشار آگهی ها قوانین تبلیغات را رعایت می کنند؟ پس هدف عالی در پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است. روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که 12 شماره (شهریور 93 تا شهریور94) از مجلات زندگی ایده آل، خانواده سبز، سیب سبز و خانواده انتخاب و پس از کنار گذاشتن آگهی های تکراری؛ تعداد 1108 آگهی با یک دستورالعمل 27 متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه از آزمون «پای اسکات» استفاده شد که با 88% مشابهت میان دوکدگذاری (اولیه و مجدد) پایایی آن تایید شد و روایی آن نیز به تایید کارشناسان نظارت بر آگهی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. با انجام پژوهش، بررسی نتایج نشان داد که در آگهی ها، تنها بخش بسیار اندکی از قوانین و مقررات مصوب و جاری توسط مجلات رعایت می شود و بسیاری از ضوابط نادیده گرفته شده است. بنابر دستاورد پژوهش، حدود 20 درصد از متغیرهای پرسشنامه به طور کامل رعایت شده اند ولی در بقیه متغیرها اینجنین نیست و به عبارت دیگر نتایج پژوهش بیانگر این است که آگهی های مجلات مغایر با قوانین و مقررات تبلیغات است و نقض ضوابط در آنها مشاهده می شود. همچنین بر اساس فرضیات پژوهش ؛ تنها در رعایت موازین شرعی اختلاف زیادی بین مجلات مورد بررسی وجود ندارد ولی در رعایت موازین قانونی؛ استفاده ابزاری از اشخاص و بیان ادعای خلاف واقع بین مجلات تفاوت و اختلاف است. بر این اساس لزوم بازنگری در قوانین و همچنین نظارت جدی تر بر آگهی ها و همچنین انجام پژوهش های مشابه برای سایر رسانه ها پیشنهاد می شود.
Thesis Abstract: This study aimed to understand the family magazines contained in the ads compliance with the laws and regulations of the country are advertising. especially owners of some goods and certain services of the medium to advertise their products. With these conditions, laws and regulations of the country the ads the principles outlined in the conceptual framework and research include: ethical, cultural, social, religious, and legal, under Article 19 of the Press Law, the main legal adoption and publication by the magazines have been determined. The first question that comes to mind is to what extent the family in the adoption and publication of magazines advertising rules are respected? The ultimate objective of the study is to answer these questions. Methods The study was performed so that the 12 numbers September 2014 to September 2015. (Persian date. Shahrivar 93 to Shahrivar 94) magazines Zendege-e-ideal. Khanevadeh-e-sabz. Sebe-e-sabz & khanevadeh. After giving up ads repetition; the number 1108 ad with an instruction 27 variables analyzed SPSS software was used for data analysis. For reliability test "Scott" were used by 88% similarity between analysises (first and second) were valid and its validity confirmed by experts of the Ministry of Culture and Islamic Guidance was monitoring the ads. With study results showed that in advertising, only a very small portion of the current laws and regulations and abide by magazines and many regulations have been ignored.. According to the hypothesis, only in compliance with the religious norms, there is a huge difference between peer-reviewed journals, but according to the law, misuse of personal expression differences between journals claim is untrue. Accordingly, revising the rules as well as more serious monitoring on the banners and also doing similar research for other media is suggested.