اطلاعات دانشجو
نام پدر: عباداله
جنسیت: زن
گروه: مدیریت‏بازرگانى
رشته: مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 94/06/31
سیستم آموزشی: تمام وقت