اطلاعات دانشجو

وحید بیگلری فرد

جنسیت: مرد
گروه: ارتباطات
رشته: علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری
مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ فراغت از تحصیل: 94/11/28
سیستم آموزشی: تمام وقت
اطلاعات پایان نامه
استاد راهنما: اکبر نصرالهی کاسمانی Fa En , ,
استاد مشاور: عبدالرضا سلمانی شاه محمدی Fa En , ,
عنوان پایان نامه: بررسی نقش تبلیغات تلویزیونی در گرایش جوانان تهرانی به افتتاح حساب پس انداز و استفاده از خدمات بانک ملی ایران
Thesis Title: The role of television advertising on tendency among youth in Tehran to open a savings account and use the services of Melli Bank
چکیده پایان نامه: امروزه همراه با تحولات جهاني در تمامي علوم مديريت ، بازاريان بر تلاش خود در جهت شناسايي بيشتر نيازها و تقاضاهاي مشتريان و برآوردن هرچه بهتر آنها افزودهاند. تبلیغات يکي از ابزارهاي مهم بازاريابي است که از طريق ارتباطي که با مشتري برقرار مي کند مي تواند نقش مهمي را در شناساندن محصولات و خدمات ايفا کند.در حقيقت موفقيت و يا عدم موفقيت بسياري از سازمانها و شرکتها در گرو ارتقاء روز به روز کيفيت فعاليتهاي تبليغاتي آنهاست تا بدين طريق مشتري را به اين باور برسانند که کالا يا خدمت توليد شده به بهترين نحو نيازها و تقاضاهايشان را برآورده ميکند و در نتيجه هميشه سهم مناسبي از بازار را در اختيار بگيرند. اين تحقيق به نقش تبلیغات تلویزیونی در گرایش جوانان تهرانی به افتتاح حساب پس انداز و استفاده از خدمات بانک ملی ایران پرداخته است که طي سوالی آن را مطرح نموده است که "تبلیغات تلویزیونی چه نقشی در جذب جوانان منطقه 2 تهران به منظور افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانک ملی ایران داشته است". تحقيق با رويکرد توصيفي- کاربردي به ارزیابی داده‌هاي کمی و عینی، پرداخته و با رسم جداول و نمودار ها بطور واضع نشان داده است که بین تبلیغات (متغیر مستقل) و جذب جوانان منطقه 2 تهران به منظور افتتاح حساب و استفاده از خدمات بانک ملی ایران (متغیر وابسته)رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و در انتها جهت اکمل نمودن کار و صحت داده ها از آزمون پیرسون برای همبستگی متغیرها استفاده و نشان داده شد که بین متغیرها رابطه همبستگی وجود دارد. با توجه به اينکه بانک ملي ایران از بزرگترین موسسات مالي کشور است و قریب به هشتادوهشت سال از تاسيس آن میگذرد و از امتيازات زيادي از جمله اعتماد مردم برخوردار است، پیشنهاد می شود توجه ويژه ای در برنامه ريزي و نحوه تبليغات خود داشته باشد تا بتواند نتایج مطلوب و مورد نظررا حاصل نماید.
Thesis Abstract: Today, with global developments in all management sciences, marketers have added in an effort to identify and meet the needs and demands of customers. Advertising as an important tool for marketing, through communication with the customer can play an important role in introducing products and services. In fact, the success or failure of many companies and organizations depend on improving day to day quality of their advertising activities, so that it makes the customer to believe that the product or service best meets the needs and demands and therefore always occupies the appropriate market share. In this study, the role of television advertising on tendency among youth in Tehran to open a savings account and use the services of Melli Bank has been addressed, it raised the question “What is the role of television advertising in attracting youths Tehran’s region2 to open an account and use the services of Melli Bank.” The study with cross-functional approach has evaluated quantitative and objective data and by drawing tables and graphs has openly shown that there is a positive correlation between the advertisement (independent variable) and attracting young people in Tehran’s region 2 to open an account and use the services of Bank Melli (the dependent variable) and finally in order to complete the task and accuracy of data, Pearson correlation test was used to show that there is a correlation between the variables. considering the fact that Melli Bank is one of the biggest Financial institutions with nearly eighty-eight years of experience and having many privileges including public trust, it is suggested that special attention be paid on planning and way of advertising so that it can achieve the desired and expected results.